پر بازدیدترین عکس ماه گرفتگی سال ۲۰۱۸

این تصویر  از ماه گرفتگی سال ۲۰۱۸ بیشترین لایک را در صفحه اینستاگرام نشنال جئوگرافیک داشت.