اختلاف طبقاتی در تهران

تصویری غم انگیز از اختلاف طبقاتی قابل تامل در یکی از خیابان های شهر تهران را مشاهده می کنید.