مهتاب کرامتی در فشن شوی پاریس

مهتاب کرامتی بازیگر ایرانی مهمان فشن شوی برند آرمانی پریوه در پاریس.