نمایشگاه خودرو های آنتیک در روسیه

بزرگترین موزه ی خودرو های آنتیک در روسیه بازگشایی شد!!