مارمولکی که به استخدام پلیس آریزونا درآمد!!

پلیس آریزونا مارمولکی را به علت حس بویایی قوی در تشخیص مواد مخدر به عنوان یکی از ماموران خود استخدام کرد.