رهبر انقلاب در کنار آیت الله بهشتی

عکسی کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در کنار آیت الله بهشتی: