تیپ متفاوت مدیر دولتی

تصویر زیر در حاشیه ی حضور آقای سید جمال هادیان طبایی زواره، رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در خبرگزاری دانشجو میباشد.