تصویری از گورخر نادر ایرانی

این گونه از گورخر ها در خاورمیانه همچون آسیای میانه و چین به وفور یافت میشد ولی اکنون خطر انقراض برای این گونه زیبا وجود دارد.